Vaiko svečiavimasis

Vaiko svečiavimasis

 • Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. 
 • Socialinės globos įstaigos globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pagal nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką nustato Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.
 • Laikino svečiavimosi principai − vaiko interesų pirmenybė, jo nuomonės išklausymas, vaiko saugumo užtikrinimas ir jo poreikių tenkinimas. Laikinas svečiavimasis apima vaikų lankymą globos namuose, išvykas į gamtą, miestą, įvairius renginius, taip pat vaikui suteikiama galimybė savaitgalius, švenčių dienas ar atostogas praleisti tos šeimos (asmens) namuose.
 • Jeigu Jūs nuspręsite kviesti vaikų globos įstaigoje augantį vaiką svečiuotis į savo namus, turite žinoti, kad Jums nėra privaloma su juo praleisti kiekvieną savaitgalį. Svarbu susitarti su vaiku dėl tolimesnių susitikimų, pranešti, jei susitikti negalite, kad vaikas pasitikėtų Jumis, nesijaustų atstumtas ir nereikalingas. Sudarant sutartį su vaikų globos įstaiga, gali būti nurodomos konkrečios datos, kada ketinama priimti vaiką svečiuotis.
 • Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti globos namuose augantiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos.
 • Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.
 • Svarbu žinoti, kad laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų. Laikinai svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino svečiavimosi taisykles. Mažesnis vaikas nesupras, kad jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas.
 • Jeigu Jūs norite, kad Jūsų šeimoje svečiuotųsi vaikų globos įstaigų globotinis (rūpintinis), dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis turite kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
               1) rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
               2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
               3) pagal apskaitos formą Nr. 046/a išduotą medicininį pažymėjimą.
 • Mokymai pagal Bendrąją globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą Jums neprivalomi, tačiau bus atliekamas Jūsų tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas. Šis patikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pateikimo dienos savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

 • Svarbu žinoti, kad  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis Vaiko teisių apsaugos skyrius:

                - išsiaiškina, ar Jūs nesate priskirtinas asmenims, pas kuriuos draudžiama išleisti laikinai svečiuotis vaiką;
               - kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie Jūsų teistumą (ar Jūs esate teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo;

            - bendradarbiaudamas su atestuotais socialiniais darbuotojais išsiaiškina, ar Jūs tinkamas ir ar galite priimti vaiką laikinai svečiuotis (išsiaiškina Jūsų buities ir gyvenimo sąlygas; Jūsų galimybes tenkinti vaiko poreikius; ar kartu su Jumis gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi);

           - surašo išvadą apie Jūsų tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją Jums pateikia. Jūsų pajamoms konkretūs reikalavimai nebus keliami, tačiau išvadoje dėl Jūsų tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis pažymima, ar Jūs gebėsite tenkinti fizinius vaiko poreikius.
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs teigiamą išvadą, Jums pateikia vaikų socialinės globos įstaigų sąrašą. Jūs taip pat galite kreiptis ir dėl galimybės svečiuotis konkrečiam vaikui, kurio poreikius Jūs galėsite geriausiai užtikrinti.
 • Jeigu būtų priimta neigiama išvada dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, apie sprendimo priimti neigiamą išvadą priežastis Jūs būsite raštu informuojamas. Gavęs neigiamą išvadą, Jūs galite pakartotinai kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)