Globos centras

Globos centras

Vaikų gerovės centras "Pastogė" vykdo globos centro funkcijas Kauno mieste. 
Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems Savivaldybėje gyvenantiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynose globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo globojamo/rūpinamo vaiko ar įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. 

Globos centras vykdo visas funkcijas, kurios išdėstytos Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Globos koordinatorius - globos centro specialistas, turintis socialinio darbo ar socialinės pedagogikos  ir (ar) psichologijos išsilavinimą ir (ar) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotas asmuo, koordinuojantis pagalbą budinčiam globotojui, globėjui nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams. 

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)