Apsisprendusiems globoti

Apsisprendusieji tapti globėjais (rūpintojais) Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyriui (Nemuno g. 29, Kaune) turėtų pateikti :

 • Rašytinį prašymą (kuriame nurodomas, pageidaujamų globoti vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos rūšis);
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046 a forma);

 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų globėjų.

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 • asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;

 • ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį;

 • Asmenys atitinkantys globėjams keliamus reikalavimus;

 • Asmenys baigę mokymus pagal GIMK  programą ir pripažinti tinkamais asmenimis globoti/rūpintis vaiku.

Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Globėju (rūpintoju) negali būti asmuo:

 • neatitinkantis nurodyto amžiaus;

 • pripažintas neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;

 • asmuo nuo kurio buvo atskirtas vaikas;

 • kuriam buvo apribota tėvų valdžia, nes netinkamai atliko savo pareigas arba buvo atskirtas nuo vaiko;

 • buvo nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų dėl netinkamo savo kaip globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos neužtikrinimo, dėl savo teisių naudojimo savanaudiškais tikslais.

 • buvo teistas už tyčinius nusikaltimus.

           Aukščiau išvardinti dokumentai yra persiunčiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam Vaiko teisių apsaugos skyriui  dėl pradinio pretenduojančio globoti/rūpintis asmens įvertinimo. Teritorinis skyrius prieš priimdamas sprendimą dėl pradinio įvertinimo patikrina ar nėra priežasčių dėl kurių pretenduojantis asmuo negalėtų būti skiriamas vaiko globėju/rūpintoju.  Apie priimtą sprendimą yra informuojamas pretenduojantis asmuo ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyris.

Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Globos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi Kauno miesto Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio prašymą organizuoti pretenduojančių globoti/rūpintis vaiku mokymus, per 14 dienų nuo dokumentų gavimo dienos  organizuoja mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK).


Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)