Apie mus

Vaikų gerovės centro  „Pastogė“ savininkė yra Kauno miesto savivaldybė (toliau – Savininkas), Laisvės al. 96, LT-44251 Kaune, kodas 111106319. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba. Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

Vizija – padėti kiekvienam be tėvų globos likusiam vaikui grįžti į biologinę šeimą arba augti globėjų/rūpintojų šeimose, būti įvaikintam.

Misija – taikant pažangiausius psichosocialinių paslaugų metodus bei telkiant kvalifikuotų specialistų komandą darbui su  laikinai iš šeimos paimtų vaikų tėvais, be tėvų globos likusiais vaikais, globėjais /rūpintojais, siekti, jog kiekvienas vaikas augų jo poreikius atliepiančioje šeimoje.

Tikslas - teikti psichosocialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, jų tėvams, vaikus globojančioms šeimoms, šeimynoms ir įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų specialistams.

Istorija - 1994-1995 m. trys Vytauto Didžiojo universiteto profesinių studijų centro socialinio darbo magistrantai, Žaneta Šimkienė, Ričardas Kukauskas ir Dalia Kabašinskaitė, drauge su Lietuvos Caritu, kuriam vadovavo sesuo A. Pajarskaitė, pradėjo kurti naują Lietuvoje projektą, kurio idėja buvo apjungti vaiką, šeimą ir organizuotą socialinę rūpybą. Projektas buvo kuriamas kaip alternatyva mūsų šalyje galiojančiai vaikų institucinės globos sistemai.  Konsultuojami VDU socialinės rūpybos profesinių studijų centro dėstytojų – socialinio darbo specialistų iš JAV bei Anglijos Kento grafystės socialinio darbo tarybos specialistų, projekto iniciatoriai numatė sukurti naują tarnybą, kurioje dirbtų specialistai ir kuri savo darbu paskatintų vaiko gerovės socialinėje politikoje ir filosofijoje naują suvokimą, kad vaikas turi augti šeimoje. Kauno miesto savivaldybė ryžosi paremti šią idėją ir 1995 gruodžio mėnesį miesto taryba įsteigė Vaikų gerovės centrą “Pastogė”, o 1996 metų pradžioje, miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Caritu. Netrukus, pagal tarptautinį projektą, 1996 – 1997 m. į „Pastogę“ atvyko ir metus laiko darbavosi savanoris iš Didžiosios Britanijos James Cox. Jo pagalba buvo ypač vertinga personalo mokymo, metodikos rengimo įstaigos strategijos formavimo srityse. „Pastogės“ teikiamų paslaugų aktualumą patvirtino įstaigos veiklos plėtra. Per pirmus 8 įstaigos gyvavimo metus darbuotojų skaičius išaugo nuo 4 iki 30. Per šį laikotarpį buvo intensyviai ieškoma papildoma parama, rengiami projektai ir programos siekiant plėsti paslaugas bei gerinti įstaigos materialinę bazę. Per visą laikotarpį centras sparčiai plėtėsi  ir šiai dienai įstaigoje dirba 50 vaikų gerovės srityje besispecializuojančių specialistų.
 

Vertybės

  • Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
  • Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.
  • Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla. 
  • Pagarba žmogui - mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)