Karjeros galimybės

Karjeros galimybės

Jei norite prisijungti prie mūsų komandos, savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el.p.: administracija@pastoge.lt Motyvaciniame laiške prašome nurodyti į kokias pareigas pretenduotumėte.

Informacija dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Vaikų gerovės centrui „Pastogė“ savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik personalo atrankos tikslais, laikantis Vaikų gerovės centro „Pastogė“  asmens duomenų tvarkymo politikos, patvirtintos Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V- 61-1 reikalavimų. Taip pat, informuojame, kad Jūs galite el.p.: administracija@pastoge.lt paprašyti šią informaciją ištaisyti ar ištrinti.


Darbo skelbimas Socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimas

Vaikų gerovės centras “Pastogė”

Pareigos

Globos koordinatorius

Darbo vieta

Vaikų gerovės centras “Pastogė”, P.Plechavičiaus g.21, Kaunas

Darbo sutartis

Terminuota iki 2022 m. gruodžio31 d. projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 “Vaiko gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra” 

Reikalavimai

 • turėti aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • privalo būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija,  Lietuvos Respublikos  vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos socialinio darbo etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu  Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu  bei kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;
 • sugebėti vertinti, analizuoti socialinę situaciją, priimti sprendimus;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo srityje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje socialinio darbo veiklos principus, metodus ir priemones.

Funkcijos

 • teikia socialines paslaugas, atlieka vertinimus, praveda mokymus budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams.
 • kartu su budinčiu globotoju, globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais sudaro individualios pagalbos vaikui planą teisės aktų nustatyta tvarka; esant poreikiui, kai reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui planą ir padeda parinkti, suplanuoti bei organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui, globojamam vaikui teikimą, atlieka bei nustato vaiko poreikių vertinimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina jų poveikį. Pagal poreikį individualios pagalbos vaikui planas sudaromas ir įvaikintam vaikui.
 • dalyvauja atvejo vadybos posėdžiuose, kai vyksta be tėvų globos likusio vaiko globos poreikio nustatymas, laikinosios globos (rūpybos) peržiūra, pagalbos plano sudarymas ar kt.
 • palaiko ryšį su įtėviais, budinčiais globotojais, globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais, globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų prižiūrimais, globojamais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis.
 • tvarko kiekvieno budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija.
 • kaupia ir sistemina duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius, esant poreikiui šiuos duomenis pateikia kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • esant poreikiui teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);
 • bendradarbiauja su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis,  nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais globos centro specialistais.

Darbo užmokestis

     Valandinis darbo užmokestis 9,51 Eur/val.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas;

Dokumentų priėmimo vieta ir laikas

Dokumentai priimami iki 2022 m. sausio 19  d. el.paštu administracija@pastoge.lt 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

8 37 313912


Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)