EQUASS KOKYBĖS SISTEMOS DIEGIMAS

2020 metų birželio 9  dieną Vaikų gerovės centras „Pastogė“ pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį. Centras siekia gerinti  Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą. Šiuo metu EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą  (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras

EQUASS kokybės sistema – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

2022 m. vasario 3 d. Vaikų gerovės centro "Pastogė" teikiamoms Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, paslaugoms, buvo suteiktas EQUASS kokybės sertifikatas.

 

 

 

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ kokybės politika (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ paslaugų gavėjų teisių chartija (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastoge“ gautų asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų priėmimo ir nagrinėjimo tvarka (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ globos centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ darbuotojų elgesio kodeksas (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos užtikrinimo tvarkos aprašas (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ globos centro vykdomos fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus, finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ konfidencialumo, paslaugų gavėjų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“  paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ globos centro paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros aprašas (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ darbuotojų ir budinčių globotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ partnerystės tvarkos aprašas (PDF)

 •  

Vaikų gerovės centro ,,Pastogė“ nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema (PDF)