Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globojantis vaiką laikinoje globoje/rūpyboje:

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globojantis vaiką laikinoje globoje/rūpyboje:

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globojantis vaiką laikinojoje globoje (toliau –  globėjas) – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), globojantis laikinai be tėvų globos likusius vaikus, kurių amžius nuo gimimo iki 18 metų, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais. Socialinis globėjas vienu metu gali globoti (rūpintis) ne daugiau kaip 3 vaikus (bendras vaikų skaičius globėjo šeimoje su savais vaikais -  ne daugiau kaip 6). Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtinais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys. Globėjas globoja vaiką tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko globėju asmuo paskiriamas teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu. 
Globėjas, įgyvendindamas vaiko globėjo teises ir pareigas, gauna vaiko pagalbos pinigus, globos išmoką, globos išmokos tikslinį priedą, išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)