Budintis globotojas

Budintis globotojas

Budintis globotojas - asmuo,  savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje prižiūrintis vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotoja vykdo pagal individualios veiklos pažymą. Globos centras pagal tarpusavio bendradarbiavimo sutartyje numatytas sąlygas moka budinčiam globotojui atlygį už suteiktas paslaugas. 

Pretenduojantys tapti budinčiais globotojais - budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), šeimynos dalyviais gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) ir šeimynos dalyviui keliamus reikalavimus, Socialinių paslaugų įstatyme budinčiam globotojui, Civiliniame kodekse vaikus globojančiai (rūpinančiai) šeimai ir Šeimynų įstatyme šeimynos steigėjui, dalyviui nustatytus reikalavimus. Asmenys, pageidaujantys globoti (rūpinti) be tėvų globos likusį vaiką, turi išklausyti mokymų pagal GIMK programą Pagrindinę dalį, o asmenys, siekiantys vykdyti budinčio globotojo veiklą, steigti šeimyną, – mokymų pagal GIMK programą Specializuotą dalį.

Budintis globotojas, vykdydamas veiklą, atlieka šias funkcijas:

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje šeimai artimoje aplinkoje;
 • kai reikia suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), esant galimybei, – ir šeimynos dalyviams (iki 2 savaičių, išimtiniais atvejais ir tik tuo atveju, jeigu vaikas yra vyresnis nei 7 metų, – iki 1 mėnesio);
 • iki baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas į šeimą, jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) arba jis bus įvaikintas. Išimtiniais atvejais, kai teismas nustato vaiko nuolatinę globą (rūpybą) globos centre, – iki vaikui bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje arba vaikas bus įvaikintas.
           Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su kitais šeimoje augančiais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje – ne daugiau kaip 6. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis tik išimtiniais atvejais, kai broliai ir seserys neišskiriami ir tai raštu suderinta su globos centru bei budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje tiksliai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti. 
Budintis globotojas, prižiūrėdamas vaiką:
 • užtikrina vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius;
 • skatina dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprina jo savivertę, ugdo pareigingumą;
 • užtikrina reikiamą paramą vaikui;
 • skatina vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais, šeima, kitais vaikui svarbiais asmenimis;
 • vykdo tai, kas yra numatyta Plane;
 • atsižvelgdamas į globos centro rekomendacijas, pildo budinčio globotojo dienoraštį (nurodo vaiko ir globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo vardus ir pavardes, duomenis apie vaiko sveikatą (vystymąsi, sutrikimus ir gydymą), pažintinį vystymąsi, mokymąsi, emocijas ir elgesį, tapatumo vystymąsi, šeimos ir socialinius ryšius, socialinį statusą, prireikus nurodo, jo nuomone, reikšmingą informaciją apie vaiką);
 • konsultuojasi su globos centro specialistais dėl reikiamos pagalbos vaikui;
 • užtikrina vaiko saugumą, nepalieka jo be tinkamos priežiūros;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų specialistais, rūpinasi vaiko ugdymu, sveikatos priežiūra ir kt.;
 • naudojasi globos centro siūloma pagalba, analizuoja ir vertina savo veiklą, tobulina profesinę kompetenciją ir dalyvauja savitarpio pagalbos grupėse ir supervizijoje;
 • vykdo kitas funkcijas, reikalingas vaiko fizinei, emocinei, socialinei gerovei užtikrinti.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)