Globėjas/rūpintojas nesusijęs su vaiku giminystės ryšiais kriziniais atvejais

Globėjas/rūpintojas nesusijęs su vaiku giminystės ryšiais kriziniais atvejais

Globėjas (rūpintojas), nesusijęs giminystės ryšiais, kriziniais atvejais (toliau –globėjas kriziniais atvejais) – fizinis asmuo (šeima), atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), globojantis laikinai be tėvų globos likusius Kauno miesto savivaldybėje gyvenančius vaikus nuo gimimo iki 10 metų. Vaiko globėju kriziniais atvejais paskiriamas asmuo (šeima) Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio Vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymu. 
Globėjas kriziniais atvejais įdarbinamas Centre pagal darbo sutartį, jam nustatomas mėnesinis atlyginimas taikant 4,1 pareiginės algos bazinio dydžio koeficientą, mokant 710 Eur. per mėnesį. Taip pat Globėjas, įgyvendindamas vaiko globėjo teises ir pareigas, gauna vaiko pagalbos pinigus, globos išmoką, globos išmokos tikslinį priedą, išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau